lära sig python

Programmering i Python (Introduktion för nybörjare)

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Python är ett högnivåspråk som vanligtvis brukar rekommenderas till nybörjare för att det är relativt enkelt att lära sig och använda jämfört med många andra programmeringsspråk.

I denna artikel kommer vi att ta en närmare titt på hur man programmerar i Python. Jag kommer bland annat förklara flera grundläggande koncept och ge exempel på enkla program som du kan skapa med språket Python.

Grundläggande koncept i Python

När man börja programmera så behöver man först och främst lära sig grundläggande koncept som variabler, datatyper, operatorer, listor och funktioner.

Dessa är alla viktiga att förstå om du vill lära dig programmering.

Variabler och datatyper

Man kan säga att variabler används för att lagra värden som programmet sedan kan använda sig av. Det kan liknas mycket med variabler inom matematik där du tilldelar variabler såsom x,y och z ett specifikt värde.

Datatyper beskriver i sin tur vilken typ av data som variabeln innehar. Detta kan exempelvis vara en siffra såsom 4,5 och 8, eller så kan det vara en sträng.

När du skapar en variabel i Python behöver du inte ange vilken datatyp som den kommer att ha, vilket man annars behöver göra i många andra språk såsom C eller Java.

Men i Python så kommer datatypen automatiskt att bestämmas baserat på värdet som du tilldelar variabeln.

Här är några exempel på hur du kan skapa variabler i Python:

x = 5 # heltal

y = 3.14 # flyttal

namn = "Alice" # sträng

Operatorer

Operatorer används för att kunna utföra beräkningar eller manipulationer på variabler och värden. Här är några exempel på operatörer som du kan använda i Python:

 • Aritmetiska operatorer: +, -, /, %
 • Jämförelseoperatorer: ==, !=, <, >, <=, >=
 • Logiska operatorer: and, or, not

Ett exempel på hur du kan använda några olika typer av operatorer kan du se nedan:

x = 5

y = 3

z = x + y # z kommer här vara lika med 8

Listor

Listor är en annan datatyp som används för att lagra flera olika värden i en enda variabel.

För att komma åt ett specifikt värde i listan kan du använda sedan använda index. I Python börjar index alltid på 0, så det första värdet i listan har index 0, det andra värdet har index 1, och så vidare.

Nedan kan se hur du kan skapa listor och och sedan använda index för att ta ut värdet.

min_lista = ["äpple", "banan", "apelsin"] #här skapar vi vår lista

print(min_lista[0]) # kommer att skriva ut "äpple"

Funktioner

Funktioner är kodblock med fördelen att de återanvända för att utföra en specifik uppgift. För att skapa en funktion i Python behöver du använda nyckelordet def framför funktionen . Senare kan du funktion på olika platser i din kod.

Här är ett exempel på hur du kan skapa olika funktioner

def addera(x, y):
  summa = x + y
  return summa

def subtrahera(x, y):
  differens = x - y
  return differens

För att sedan anropa funktionen kan du skriva:

resultat = addera(3, 5)

print(resultat) # kommer att skriva ut 8

Det var en kortare introduktion till några av de mest grundläggande koncepten när du ska börja lära dig programmera i Python.

Jag skulle säga att det är smart att testa att skriva denna koden själv, och försöka gärna att exempelvis komma på några egna funktioner såsom att multiplicera två tal och så vidare.

I nästa sektion kommer vi att titta på kontrollstrukturer i Python, vilket är också något som du kommer att behöva lära dig inom programmering.

Kontrollstrukturer i Python

Kontrollstrukturer är en viktig del av programmering som används för att styra hur koden utförs. De två viktiga kontrollstrukturerna är if-satser och loopar som vi går igenom mer nedan.

If-satser

If-satser används för att utföra en viss kodblock om ett visst villkor är sant. De kan också kombineras med med else-satser, vilket är koden som kommer utföras om if-satsen inte är sann.

Här är ett exempel på hur du kan använda en if-else-sats i Python:

x = 10

if x > 5:
  print("x är större än 5")
else:
  print("x är mindre eller lika med 5")

I det här fallet kommer meddelandet "x är större än 5" att skrivas ut eftersom värdet på x är 10, vilket är större än 5.

Loopar

Loopar används för att kunna upprepa ett visst kodblock flera gånger. I Python finns det två huvudtyper av loopar: for-loopar och while-loopar.

En for-loop används för att upprepa en viss kodblock ett visst antal gånger, till exempel för varje element i en lista. Här är ett exempel på hur du kan använda en for-loop i Python för att gå igenom en lista:

frukter = ["äpple", "banan", "apelsin"]

for frukt in frukter:
  print(frukt)

I det här fallet kommer varje element i listan att skrivas ut på en separat rad när du kallar print-funktionen.

En while-loop kan istället användas för att upprepa en viss kodblock tills ett visst villkor är sant. Här är ett exempel på hur du kan använda en while-loop i Python:

x = 0

while x < 5:
  print(x) # kommer att skriva ut värdet på x
  x = x + 1

I det här fallet kommer värdet på x att skrivas ut på varje rad tills x är lika med 5.

Mer avancerade koncept i Python

Nu när du har lärt dig några av de mer grundläggande koncepten i Python så tänkte jag att vi skulle fortsätta med att titta lite mer “avancerade koncept” som brukar vara bra att lära sig när man har bättre koll på den grundläggande programmering.

Klasser och objektorienterad programmering

Objektorienterad programmering (OOP) bygger på att man skriver så kallade klasser som innehåller data och funktioner. Fördelen med detta är att det blir enklare att dela upp sina program i mindre delar så att det blir mer lätthanterligt.

En klass används för att definiera hur ett objekt ska se ut och hur det ska bete sig senare i koden. Här är ett enkelt exempel på hur du kan skapa en klass i Python:

class Bil:

  def __init__(self, märke, årsmodell):
    self.märke = märke
    self.årsmodell = årsmodell

  def beskrivning(self):
    return f"Detta är en {self.märke} från {self.årsmodell}."

I detta exempel har vi skapat en klass som heter "Bil". Klassen har två egenskaper (märke och årsmodell) och en metod (beskrivning) som kommer att returnera en sträng med information om bilen som vi har skapat.

För att skapa ett objekt och senare kunna använda funktionerna i klassen kan du göra följande:

min_bil = Bil("Volvo", 2012)

print(min_bil.beskrivning()) # Kommer att printa "Detta är en Volvo från 2012."

Importera moduler och paket

En fördel med Python är att det finns ett stort antal inbyggda moduler och paket som kan användas för att utöka funktionaliteten i din kod. Du behöver alltså inte programmera allt från grunden utan du kan använda dig av saker som andra har byggt och skapat.

Men innan du kan använda en modul eller ett paket i din kod behöver du importera det.

Här är ett exempel på hur du kan importera en modul i Python:

import random

slumptal = random.randint(1, 10)

print(slumptal)

I det här fallet har vi importerat modulen "random" och senare använt funktionen "randint" för att generera ett slumptal mellan 1 och 10.

För att importera ett paket kan du använda följande syntax:

from math import sqrt

kvadratroten = sqrt(25)

print(kvadratroten) # kommer att skriva ut 5.0

En del paket och moduler kommer att finnas inbyggda i Python, medan andra går att ladda ner från internet med något som kallas pip, vilket är pythons pakethanterare.

Du kan ladda ner paket med pip genom att skriva “pip install paket_namn" i terminalen, där paket_namn motsvarar namnet på paketet som du vill ladda ner.

Detta var en grundläggande introduktion till Python och jag hoppas nu att du har en lite bättre koll på hur allt fungerar! Om du vill lära dig mer om programmering så får du också gärna kolla in mina andra artiklar på bloggen.


Du kanske också gillar