api

Vad är DevOps? Nyckeln bakom smartare mjukvaruutveckling

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

I en tid då mjukvaruutveckling är en nödvändighet för företagens överlevnad, är det avgörande att förstå de metoder som gör utvecklingen snabbare, effektivare och mer tillförlitlig. En av de mest framträdande metoder som står i centrum för denna förändring är DevOps.

DevOps är en sammankoppling av orden "utveckling" (development) och "drift" (operations), och det är mer än bara en metod. Det är en filosofi för att förena de annars skilda världarna av utveckling och drift.

Introduktion till DevOps

DevOps är ett koncept som föddes ur behovet av att överbrygga klyftan mellan utveckling (Dev) och IT-drift (Ops). Det är en filosofi och en uppsättning metoder som försöker främja ett tätare samarbete mellan dessa två faser av en applikations livscykel.

Men vad innebär detta konkret, och vad består DevOps-processen egentligen av? Låt oss ta en närmare titt.

DevOps kan enklare beskrivas genom dess livscykel:

 1. DevOps inleds med planering, där idéer och krav samlas och prioriteras.
 2. Nästa steg är att koda, där utvecklarna skapar och förbättrar koden.
 3. Därefter kommer byggnadsfasen där koden samlas och kompileras, vilket följs av testning för att säkerställa att produkten fungerar som den ska.
 4. Efter testning sker en release, där koden sätts i en produktionsmiljö för användning av slutanvändarna.
 5. När produkten är live, börjar driftfasen för att säkerställa att systemet fungerar effektivt och att eventuella problem snabbt åtgärdas.
 6. Slutligen har vi övervakning, där systemets prestanda ständigt kontrolleras för att identifiera eventuella problem eller förbättringsområden.

Viktiga principer inom DevOps är bland annat automatisering, ständig feedback och kontinuerlig förbättring.

Genom att integrera utvecklingen och driften, främjar DevOps en kultur av delat ansvar. Automatisering av olika steg i leveranskedjan minskar mänskliga fel och frigör tid för mer komplexa uppgifter.

Kontinuerlig feedback hjälper också teamen att snabbt reagera på förändringar, medan principen om ständig förbättring innebär att processen aldrig är "klar"; det finns alltid utrymme för att optimera och förbättra.

Fördelarna med DevOps

DevOps-metoden innebär en rad fördelar som kan ha en betydande inverkan på produktutvecklingscykeln och företagskulturen.

Här är fem av de mest framträdande fördelarna:

 • Förbättrad produktionstakt: Genom att integrera utveckling och drift kan DevOps leda till snabbare uppdateringar. Detta resulterar i en snabbare innovationscykel, vilket ger dig en konkurrensfördel för företaget.
 • Minskad risk för fel och problem: DevOps främjar kontinuerlig integration och testning, vilket innebär att fel och problem kan identifieras och åtgärdas mycket tidigt i utvecklingsprocessen.
 • Ökad produktkvalitet: Genom att standardisera utvecklingsmiljön och främja realtidskommunikation mellan utvecklare och driftspersonal, blir produkterna mer robusta och pålitliga.
 • Effektiv resursanvändning: Genom automatisera rutinuppgifter kan DevOps hjälpa företag att använda sina resurser mer effektivt. Man ägnar mindre tid åt repetitiva uppgifter och mer tid åt värdeskapande arbete, vilket ökar produktiviteten.
 • Förbättrad arbetskultur: DevOps främjar en kultur av samarbete och ömsesidigt ansvar, vilket kan förbättra moral och arbetsnöjdhet.

Från Kod till Molnet: Verktyg inom DevOps

DevOps handlar inte bara om filosofi och processer, utan också om de verktyg och tekniker som används för att effektivt genomföra dessa processer.

Låt oss titta på några av de mest populära verktygen och teknikerna som används i olika stadier av DevOps-cykeln.

Kodning

Programmering eller kodning är det första och mest fundamentala steget inom programvaruutveckling, och här spelar Integrated Development Environments (IDEs) en avgörande roll.

IDEs som Visual Studio är fullpackade med funktioner och verktyg som gör en programmerares liv betydligt enklare.

En IDE är en samling verktyg och funktioner sammanförda i en enda programvara som ger utvecklaren en enhetlig och bekväm arbetsmiljö.

Oavsett om du skriver, debuggar, testar eller kör din kod, ger IDEs en centraliserad och effektiv arbetsmiljö för att utföra dessa uppgifter.

IDEs har även inbyggda felsökningstjänster, vilket är ovärderligt när du behöver hitta och rätta fel i din kod. Dessa felsökningsverktyg kan ofta inspektera variabelvärden, pausa och fortsätta kodens exekvering, vilket hjälper utvecklare att djupare förstå vad som händer i koden.

Versionshantering

När man har börjat bygga upp en kodbas, börjar nästa fas i utvecklingsprocessen: hanteringen av koden. Det är här som versionshanteringsverktyg blir ovärderliga, och bland dessa utmärker sig Git som det mest använda och erkända verktyget.

Det är kraftfullt, flexibelt och är utformat för att hantera allt från små till mycket stora projekt med hastighet och effektivitet.

För att förstärka samarbetsmöjligheterna har flera plattformar uppstått som bygger på Git, de mest kända bland dessa är GitHub och GitLab.

Dessa plattformar erbjuder en webbaserad gränssnitt till ditt Git-repository och lägger till en rad funktioner för att förenkla samarbete och kodgranskning.

Bygga och testa

Bygg- och testningfaserna är centrala moment i DevOps-processen. Dessa faser får liv med hjälp av tekniker för kontinuerlig integration (CI) och kontinuerlig leverans (CD).

Populära verktyg för att implementera CI/CD-koncept är Jenkins och Travis CI, vilka revolutionerar sättet vi bygger och levererar mjukvara.

Jenkins och Travis CI är automatiserade CI/CD-verktyg som gör det möjligt att automatiskt bygga, testa och ofta även distribuera din programvara.

Dessa verktyg lyssnar på ditt versionshanteringsverktyg (som Git) och varje gång en ändring skickas, tar de upp ändringarna, bygger din kod och kör tester så att du direkt kan upptäcka felen i koden.

Deployment och Infrastruktur

När det gäller att distribuera din kod effektivt och smidigt är Docker och Kubernetes två centrala verktyg.

Docker är ett open-source verktyg som används för att automatisera distribution av programvara i lätta och portabla containrar.

Containrar som Docker implementerar, är en metod för att paketera en applikation som kan köras på vilken dator som helst som stöder Docker, oavsett operativsystem eller andra konfigurationer.

Denna förmåga att "skriv kod en gång, sedan kör vart som helst" bidrar till att minska problem såsom "det fungerade på min dator".

Kubernetes är i sin tur ett open-source system för att automatisera distribution, skalning och hantering av containeriserade applikationer.

Med Kubernetes kan du inte bara köra dina Docker-containrar, utan också hålla koll på dem, distribuera nya versioner, replikera dem för att hantera trafik spikar och till och med distribuera dem över flera servrar.

Molnplattformar

Molnplattformar som Amazon Web Services (AWS), Google Cloud och Microsoft Azure har transformerat hur vi skapar, distribuerar och skalar mjukvara, vilket spelar en avgörande roll inom ramen för DevOps.

AWS, Google Cloud och Azure är inte bara datalagringslösningar, de erbjuder en hel katalog av molnbaserade tjänster som hjälper till under hela DevOps-cykeln.

Från att tillhandahålla kraftfulla utvecklingsmiljöer och avancerade testramar, till att erbjuda robusta verktyg för automatiserad distribution, skalning, övervakning och säkerhet.

 • Skalbarhet: En av de mest framträdande fördelarna med dessa molnplattformar är skalbarhet. Du kan skala upp för att hantera en oväntad trafik spikar, eller skala ner under lugnare perioder.
 • Flexibilitet: Dessa plattformar ger också stor flexibilitet. De stöder ett brett utbud av operativsystem, programmeringsspråk, verktyg och ramverk, vilket gör att du kan välja de bästa teknikerna för ditt projekt utan att behöva oroa dig för kompatibilit.
 • Säkerhet: Säkerhet är en stor prioritet för alla dessa plattformar. De tillhandahåller robusta säkerhetsfunktioner, inklusive datakryptering, nätverks- och applikationssäkerhet, identitets- och åtkomsthantering och mycket mer.

I denna artikel så har vi utforskat DevOps, vilket inte bara är en metod, utan som en filosofi som kombinerar utveckling och drift i syfte att effektivisera mjukvaruutvecklingen.

Vi har även dykt ner i flera olika verktyg och tekniker som är en viktig del i DevOps. Men det är viktigt att också minnas att teknikens landskap ständigt förändras, och därmed även DevOps.


Du kanske också gillar